Uitnodiging algemene ledenvergadering

4 december 2016

Hierbij nodigt het bestuur van Basketballvereniging Five Pack (de ouders en verzorgers van) onze leden uit voor de algemene ledenvergadering over het seizoen 2015/2016.

Datum : donderdag 15 december 2016
Aanvang : 20.00 uur
Locatie : kantinelokaal, MFC “De Wier” te Ureterp

Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Ingekomen stukken

3. Notulen algemene ledenvergadering van d.d. 5 november 2015 over het
seizoen 2014/2015 (zie bijlage)

4. Seizoensverslagen
– secretaris (zie bijlage)
– wedstrijdsecretaris (zie bijlage)
– technische commissie (zie bijlage)

5a. Financieel verslag penningmeester (zie bijlage)
b. Verslag kascommissie
c. Begroting (zie bijlage)

6. Bestuursverkiezing:
Voorzitter, mw E Hoekema, is deze ALV aftredend en herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 5 dagen voor de ALV melden bij
bovenstaand adres, met 10 handtekening om hun kandidatuur te steunen.

Secretaris, dhr. M de Boer, is tussentijds afgetreden. Voor de vacature
van secretaris wil het bestuur van Five Pack in deze vergadering graag
dhr J Algra benoemen. Tegenkandidaten kunnen zich tot 5 dagen voor de
ALV melden bij bovenstaand adres, met 10 handtekening om hun kandidatuur
te steunen.

Lid van bestuur, dhr J Kuipers, is deze ALV aftredend en herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 5 dagen voor de ALV melden bij
bovenstaand adres, met 10 handtekening om hun kandidatuur te steunen.

7. Voorstel tot wijziging van statuten
Het bestuur heeft, in opdracht van de NBB, de statuten (worden
nagestuurd) aan moeten passen. In deze vergadering vraagt het bestuur de
leden om goedkeuring van het nieuwe document.

8. Beleidsnotitie
De beleidsnotitie wordt in het kort gepresenteerd.

9. Rondvraag

10. Sluiting